Thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăn cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo, hướng dân các địa phương tiến hành các thủ tục tổ chức lễ hội các cấp năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đăng ký của các huyện, thành phố Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo các lễ hội được tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong dịp mùa xuân Kỷ hợi 2019 để người dân và du khách được biết để tham gia gồm:

STT Tên lễ hội Cấp tổ chức Thời gian tổ chức Địa điểm
I Thành phố Hòa Bình
1 Lễ hội Khai hạ , phường

Ngày 12/02/2019

(Ngày 08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Tại tổ 15, 16

phường Thái Bình

2 Lễ hội Đình Ngòi , phường

Ngày 12-13/02/2019

(Ngày 08, 09 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Tổ 2, xã Sủ Ngòi
3 Hội xuân

Ngày 06/02/2019

(Ngày 04tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Khang Đình, xã Yên Mông
II Huyện Lạc Thủy
1 Lễ khánh thành nhà tưởng niệm người có công và tết trồng cây tại di tích Nhà máy in tiền đồn điểm chi nê Huyện

Ngày 16/02/2019

(Ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Khu di tích LSCM nhà máy in tiền đòn điền Chi Nê
2 Lễ hội Chùa Tiên Huyện

Ngày 8/02/2019

(Ngày 04 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xã Phú Lão
3 Lễ hội Đình Niếng

Ngày 15-16/02/2018

(Ngày 11-12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Thôn Niếng, xã Hưng Thi
4 Đền Rem

Ngày 14/02/2019

(Ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Khu 5, TT Chi nê
5 Đình làng Vôi

Ngày 9-10/02/2019

(Ngày 05-06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Thôn Vôi,

xã Thanh Nông

6 Đình làng Vai 12 tháng chạp

Thôn Vôi,

xã Thanh Nông

7 Đình làng Đồi 17 tháng chạp                                

Thôn Vôi,

xã Thanh Nông

8 Đình làng Chùa

12/2/2019

( ngày 08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xã Phú Thành
III Huyện Mai Châu
1 Lễ hội Gầu Tào

Ngày 09-10/2/2019

(Ngày05- 06 tháng Giêngnăm Đinh Dậu)

Sân vận động xã Xà Lĩnh, xã Hang Kia
2 Lễ hội Xên Mường

Ngày 13-14/02/2019

(Ngày 09-10 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Sân vận động xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu,
IV Huyện Cao Phong
1

Khai mùa

Mường Thàng

Ngày 10/02/2019

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Sân vận động xã Dũng Phong
2 Lễ Hội dâng hương cầu mùa

Ngày 11,12/2/2019

(Ngày 07, 08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Tại Chùa Quèng Ang, xã Tân Phong
3 Lễ hội Xuân

Ngày 10/02/2019

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

UBND xã Xuân Phong
4 Lễ hội Chùa Rú xóm

Ngày 10/02/2019

(Ngày 06 tháng Giêng)

Xóm rú mới, xã Xuân Phong
5 Lễ hội chùa Nhõi xóm

Ngày 12/02/2019

(Ngày 08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Nhói trong. Xã Xuân Phong
6 Lễ hội chùa Mừng xóm

Ngày 11/02/2019

(Ngày 09 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Mừng. Xã Xuân Phong
7 Chùa Khánh

Ngày 9/02/2019

(Ngày 05 tháng Giêng năm Kỷ Hợi )

Xóm Khánh,

xã Yên Thượng

8 Lễ hội Chùa Chiềng xóm

Ngày 10/02/2019

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Tại xóm Chiềng, xã Thung Nai
9 Lễ Hội chùa Mu Xóm

Ngày 9/02/2019

(Ngày 05 tháng Giêng năm Kỷ Hợi )

Tại xóm Mu, xã Thung Nai
10 Lễ Hội Chùa Tiện Xóm

Ngày 12/02/2019

(Ngày 08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Tại xóm Tiện, xã Thung Nai
11 Lễ Hội Chùa Nai xóm

Ngày 9/02/2019

(Ngày 05 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Tại xóm Nai, xã Thung Nai
12 Lễ Hội Đền Bờ xóm

Ngày 6/02/2019

(Ngày 02 tháng Giêng năm Kỷ Hợi )

Tại xóm Mới, xã Thung Nai
13 Lễ hội Rước Nước

Ngày 7/3/2019

(Ngày 02 tháng 2 năm Kỷ Hợi)

Đền Thượng Bồng lai Khu 3,

TT Cao Phong

V Huyện Kim Bôi
1 Lễ hội Mường Động Cấp huyện

Ngày 11-12/2/2019

(Ngày 07,08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Chùa Động, xã Vĩnh Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình
2 Lễ hội Đình Lập Cấp xã

Ngày 11-12/2/2019

(Ngày 07,08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Đình Lâp, xã Lập Chiệng, Kim Bôi , Hòa Bình
3 Lễ hội Giỗ Khả Cấp xóm

Ngày 8/10/2019

(Ngày 04 tháng 11 năm Kỷ Hợi)

Xóm Khả, Xã Bắc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình
VI Huyện Lạc Sơn
1 Lễ hội Đình Cổi

Ngày 12/02/2019

(Ngày 08 tháng Giêng

năm Kỷ Hợi)

Xóm Cổi, xã Bình Chân
2 Phục dựng lễ hội Đến Trường Khạ Huyện

Ngày 19,20/04/2019

(Ngày 15,16/ tháng 03 năm Kỷ Hợi)

Xóm Chiềng, xã Liên Vũ
3 Lễ hội xuống đồng

Ngày 12/02/2019

(Ngày 08 tháng Giêng

năm Kỷ Hợi)

Xóm Vành, xã Yên Phú

4 Lễ hội Đình Khênh

Ngày 17,18,19/02/2019

(Ngày 13,14,15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Răm, xã Văn Sơn
5 Lễ hội Đền Băng

Ngày 15/08/2019

(Ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Hợi)

Xóm Băng, xã Ngọc Lâu
VII Huyện Kỳ Sơn
1 Hội Xuân Văn hóa- Thể thao Huyện

Dự kiến ngày 15/02/2019

(Ngày 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Nhà văn hóa xã Mông Hóa
VIII Huyện Yên Thủy
1 Lễ hội Đình Xàm

Ngày 10-12/02/2019

(Ngày 06 -08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Xàm,

xã Phú Lai

2 Lễ hội Đình Thượng

Ngày 16/02/2019

(Ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Tân Thành

xã Yên Trị

3 Lễ hội Đình Phủ Vệ

Ngày 18-20/02/3/2019

(Ngày 14-16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Phủ Vệ - xã Đoàn Kết
4 Lễ hội Hang Chùa

Ngày 19/2/2019

(Ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Á Đồng

xã Yên Trị

5 Lễ hội Hang Chùa Thượng- Đình Liêu

Ngày 9-11/02/2019

(Ngày 05-07 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Liêu

xã Ngọc Lương

6 Lễ hội Đình Trung Ngày 17/02/2019 (Ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) Xóm Minh Thành xã Yên Trị
7 Lễ hội Đình Rậm

Ngày 10/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Xóm Đình Vặn,

xã Lạc Thịnh

8 Lễ hội Núi Chùa Nghìa

Ngày 06-07/3/2019

(Ngày 01-02 tháng 2

năm Kỷ Hợi)

Xóm Nghìa,

xã Ngọc Lương

9 Lễ hội Đình Thung - phủ thung

Ngày 13-14/11/2019

(Ngày 17-18 tháng 2

năm Kỷ Hợi)

Xóm Thung, xã Ngọc Lương
IX Huyện Tân Lạc
1

Khai Hạ

Mường Bi

(Ngày 07-08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) Xã Phong Phú
2 Lễ hội Chùa Kè (Ngày 16 tháng 2 năm Kỷ Hợi) Xã Phú Vinh
3 Lễ hội Đánh Cá Suối truyền thống Tháng 3 (âm lịch) năm Kỷ Hợi Xã Lỗ Sơn
X Huyện Đà Bắc
1 Khôi phục các Lễ hội của người Dao Huyện Mồng 8, tháng Giêng năm Kỷ Hợi Xã Cao Sơn
2 Lễ hội Xuống Đồng Mồng 6, tháng Giêng năm Kỷ Hợi Thị trấn; xã Tu Lý
3 Đền Bờ Mồng 6, tháng Giêng năm Kỷ Hợi Vầy Nưa
XI Huyện Lương Sơn
1 Đình làng Đồng Sương Xóm

Ngày 01/02/2018

(Ngày 05 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Thành Lập
2 Hội làng Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Long Sơn
3 Đình làng Quèn Thị Xóm

Ngày 08/02/2018

(Ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Quèn Thị, Cao Dương
4 Đình làng Đồng Đăng Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Đồng Đăng, Cao Dương
5 Đình làng Đồng Bon Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Đồng Bon, Cao Dương
6 Đình làng Cao Đường Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Cao Đường, Cao Dương
7 Miếu Điện Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Om Ngái, Cao Dương
8

Miếu Điện

Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Quyền Chùa, Cao Dương
9

Xuống đồng

Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Bá lam 1, Cao Thắng
10 Hội làng Xóm

Ngày 06/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Bá lam 2, Cao Thắng
11 Hội làng Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Song Huỳnh, Cao Thắng
12 Hội làng Xóm

Ngày 02/02/2018

((Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Lai Trì, Cao Thắng
13 Hội làng Xóm

Ngày 02/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Vệ An, Cao Thắng

         

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2065189
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
979
1034
3898
202193
2013
30346
2065189

Your IP: 44.212.99.248
2023-02-02 18:59

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction