Ngày 29/9/2022, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã đến kiểm tra kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Cao Phong và đi kiểm tra thực tế tại xã Hợp Phong của huyện Cao Phong.

Dẫn đầu đoàn kiểm tra có ông Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn kiểm tra. Tham gia với đoàn có ông Nguyễn Vũ Chi, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Mai Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Xuất bản - Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông, ông Lê Minh Hải, Trưởng Phòng XDNSVHGĐ và một số đồng chí chuyên viên thuộc phòng XDNSVHGĐ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên ban chỉ đạo Phong trào tỉnh.

Nội dung kiểm tra bao gồm công tác chỉ đạo, công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở các địa phương, nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện ở cơ sở. Trên cở sở kết quả kiểm tra, tiến hành đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tìm ra nguyên nhân tích cực tác động đến kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Từ đó xác định giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước ở từng địa phương.

D:\DƯƠNG THỊ NGỌC\VB THAM MƯU THƯỜNG\BAI VIET ĐANG TIN\NĂM 2022\ẢNH DỮ LIỆU\đc NHẤT TRÌNH BÀY BC.jpg

              Ông Phạm Ngọc Nhất, Trưởng phòng VHTT, Phó BCĐPT 

                   trình bày báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Tỉnh

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã nắm bắt được kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội thông qua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư và các cuộc vận động, phong trào xã hội lớn như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”. “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xanh -Sạch -Đẹp -An toàn vệ sinh lao động”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Ngày vì người nghèo”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông. 

D:\DƯƠNG THỊ NGỌC\VB THAM MƯU THƯỜNG\BAI VIET ĐANG TIN\NĂM 2022\ẢNH DỮ LIỆU\ông linh kết luận.jpg

      Ông Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL,Trưởng đoàn kiểm tra 

                     kết luận buổi kiểm tra Ban Chỉ đạo phong trào huyện 

Trong đợt kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo huyện, đã chủ động xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch giai đoạn, các văn bản hướng dẫn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo huyện triển khai đến Ban Chỉ đạo cơ sở kịp thời, hiệu quả. Việc đăng ký, xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn, có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. Các xã đã chủ động triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong lễ hội thông qua hương ước, quy ước của thôn, tổ, bản. 

Trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra đã trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị của huyện; đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng của phong trào và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra. 

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch